Uroczystość nadania imienia naszej szkole

Dzień 20 października 2016 roku przejdzie do historii szkoły oraz Smęgorzowa. Nadanie szkole imienia Kornela Makuszyńskiego to uroczystość ważna i wielka, więc tego dnia w naszej szkole zgromadzili się liczni goście, rodzice, uczniowie oraz mieszkańcy Smęgorzowa.

Honorowym Gościem była Pani Stefania Dulembowa, która z radością przyjęła zaproszenie i, mimo podeszłego wieku, ku radości dzieci i organizatorów, uczestniczyła w tej doniosłej uroczystości.

Prowadząca p. Katarzyna Dziekan-Kozioł powitała wszystkich i przedstawiła plan imprezy. Następnie p. Bogusław Marek dyrektor szkoły – powitał i przedstawił gości: Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – p. Krzysztofa Kaczmarskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Jacka Sarata, Dyrektora tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty – p. Artura Puciłowskiego, Proboszcza parafii Smęgorzów i jednocześnie naszego katechetę – ks. Bogdana Więcka, Zastępcę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – p. Stanisława Ryczka, Skarbnika Gminy Dąbrowa Tarnowska – p. Małgorzatę Bąba, Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Barbarę Gawle, Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej i zarazem nauczyciela naszej szkoły oraz przez 15 lat dyrektora tej szkoły – p. Bogusławę Serwicką, radnych Rady Miejskiej – członków Komisji Oświaty – p. Kazimierę Wąż i p. Marcina Grabkę, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Stanisława Początka, Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Mariana Gajdę, pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej: główną księgową – p. Annę Ryczek, p. Annę Szkotak i p. Annę Kopeć, emerytowanego Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Jana Sosina, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Jadwigę Kusior, Dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury – p. Pawła Chojnowskiego, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Bogusławę Molak, Kierownika Referatu Promocji, Kultury i Informatyzacji – p. Krzysztofa Orwata, Kierownika Referatu Kultury Fizycznej i Sportu – p. Piotra Zająca, Dyrektora Przedszkola w Smęgorzowie – p. Halinę Kowal, Dyrektora Przedszkola w Nieczajnie Górnej – p. Krystynę Brzęk-Kogut, Dyrektora Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Marię Kazek, Dyrektora Przedszkola nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Lucynę Kaganek, Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim – p. Marcina Jarzwieca, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej – p. Dariusza Węglowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipinach – p. Agatę Leżoń, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szarwarku – p. Anetę Orłowską, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej – p. Teresę Dąbrowa, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Dorotę Długoń wraz z wicedyrektorem – p. Grażyną Marek, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Annę Fido, Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Krzysztofa Krakowskiego, Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Iwonę Wrzoskiewicz-Słonka, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji – młodszego inspektora p. Marka Banasia, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – brygadiera p. Krzysztofa Kolarczyka, Sołtysa Smęgorzowa – p. Ryszarda Ciombora, Przewodniczącą Rady Rodziców – p. Elżbietę Ryczek wraz z całą Radą Rodziców, Prezesa Stowarzyszenia AKADEMIA SZANS – p. Marzenę Rzepkę, Wiceprezesa Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów i jednocześnie naszego pracownika – p. Teresę Rygielską, Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Smęgorzowie i zarazem naszego nauczyciela – p. Annę Kaczówkę, emerytowanych nauczycieli – p. Józefę Dziedzic i p. Czesławę Obara, emerytowanych pracowników obsługi – p. Zofię Łużak, p. Zofię Ryczek i p. Stanisława Koguta, skarbnicę wiedzy o Smęgorzowie – p. Stanisława Bania, pomagających szkole Państwa Teresę i Andrzeja Fido, osoby towarzyszące p. Stefanii Dulembowej – p. Mariolę Ołownia i p. Mirosława. Powitał również tegorocznych absolwentów, którzy byli szkolną „lokomotywą” zarówno pod względem nauki jak i sportu.

Ważnym momentem było odczytanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej p. Jacka Sarata Uchwały Nr XVII/253/16 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie nadania imienia i sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Smęgorzowie.

Następnie przedstawiciele rodziców – fundatorów, wprowadzili sztandar na salę, a proboszcz parafii ks. Bogdan Więcek dokonał jego poświęcenia.

Nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom. Rodziców reprezentował poczet sztandarowy w składzie: p. Andrzej Ryczek, p. Anna Kowal i p. Agata Kogut oraz p. Elżbieta Ryczek – przewodnicząca Rady Rodziców. Sztandar odebrali uczniowie – Joanna Kozaczka – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz poczet sztandarowy w składzie: Tomasz Miotła, Michalina Chmura i Oliwia Szwajkosz.

Przedstawiciele uczniów – Karolina Przybyło (kl. VI), Wiktoria Kardaś (kl. V), Izabela Chmura (kl. IV), Angelika Kowal (kl. III), Oliwia Chmura (kl. II) – złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar naszej szkoły.

Nie było wśród nich przedstawiciela pierwszoklasistów, ponieważ właśnie dziś, podczas tej ważnej uroczystości, wszyscy pierwszoklasiści złożyli swoje ślubowanie oraz zostali przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej p. Krzysztofa Kaczmarskiego pasowani na uczniów. Dyrektor wręczył pierwszakom dyplomy oraz legitymacje szkolne, pierwsze z nową szkolną pieczątką – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie.

Pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły stali się: Patryk Chmura, Sylwester Dzięgiel, Marcin Gadziała, Kacper Gawęda, Patryk Jemróg, Julia Klich, Kacper Kogut, Karol Kogut, Weronika Kowal, Patryk Kupiec, Martyna Noga, Magdalena Obara, Nikodem Płaneta, Aleksandra Ryczek, Michał Ryczek, Jakub Rzeźnik, Mateusz Taraska, Wiktoria Warias.

W okolicznościowym przemówieniu dyrektor naszej szkoły p. Bogusław Marek zapoznał zebranych z całym procesem poznawania naszego Patrona oraz z przygotowaniami do nadania imienia i sztandaru naszej placówce. Trwały one blisko dwa lata. W tym okresie odbyły się wycieczki do miejsc związanych z Kornelem Makuszyńskim, liczne konkursy, zapoznawanie z twórczością pisarza. Dyrektor wyraził radość z efektów tej długotrwałej pracy. Podziękował też wszystkim, którzy pracowali i pomagali w realizacji przedsięwzięcia. Uczynił to bezimiennie, ponieważ wiele osób – uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków naszej szkoły – przyczyniło się do tego. Następnie głos zabrał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Krzysztof Kaczmarski, który pogratulował wspaniałej uroczystości i trafnego wyboru Patrona oraz wręczył społeczności szkolnej notę gratulacyjną oraz upominek.

Po nim przemówił Dyrektor tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty p. Artur Puciłowski, który podziękował za zaproszenie, a także przedstawił swoje refleksje na temat Kornela Makuszyńskiego. Opowiedział, jak ważne dla uczniów przesłanie niesie cała jego twórczość.

Następnie Dyrektor szkoły odczytał list, który do całej społeczności szkolnej skierował Poseł na Sejm RP p. Władysław Kosiniak-Kamysz, ze względu na trwające obrady Sejmu nie mogący osobiście wziąć udziału w naszej uroczystości. W tym liście, dziękując za zaproszenie, wskazał na niezwykłość naszego Patrona oraz na znaczenie sztandaru dla całej społeczności.

Po oficjalnych wystąpieniach sztandar został wyprowadzony i rozpoczęły się występy uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycielek p. Justyny Bociek i p. Ireny Golonki, przedstawili program artystyczny poświęcony naszemu Patronowi.

Po zakończonym występie Dyrektor zaprosił wszystkich gości do zwiedzania szkoły oraz okolicznościowych wystaw, przygotowanych przez nauczycieli p. Alicję Bańbor, p. Katarzynę Dziekan-Kozioł, p. Annę Kaczówkę, p. Jadwigę Kozłowską, Barbarę Kutę, Bogusławę Serwicką i p. Agnieszkę Chmurę oraz na wspólne dyskusje i refleksje przy kawie.

Serdeczne podziękowania składamy panu Stanisławowi Bani, który udostępnił na czas uroczystości cenne rodzinne pamiątki: prasę, dokumenty, kroniki, itp. Również dziękujemy wszystkim mieszkańcom Smęgorzowa, którzy wypożyczyli dokumenty oraz archiwalne fotografie.

Oprawę związaną z ceremoniałem sztandarowym przygotował p. Stanisław Jarmuła. Dekorację na sali wykonała p. Barbara Kuta, p. Irena Golonka i p. Agnieszka Chmura. Operatorem nagłośnienia i dźwięku był p. Rafał Gryga.

Pamiątką z dzisiejszej uroczystości dla wszystkich obecnych jest książka o historii naszej szkoły pt. „NASZA HISTORIA. NASZA SZKOŁA. NASZ PATRON.” – opracowana przez polonistkę p. Bogusławę Serwicką.

Dziękujemy też wszystkim rodzicom, którzy pomagali przy dekoracjach i poczęstunku.

Nad całością przygotowań czuwał dyrektor szkoły p. Bogusław Marek.

To był wyjątkowy dzień, który będzie długo w naszej pamięci, a słowa Kornela Makuszyńskiego „Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa” – niech pozostaną w naszych sercach.