Informacja dla rodziców dzieci z roczników 2007 – 2015 zameldowanych w Smęgorzowie a przebywających za granicą

Przypominam rodzicom mieszkającym ze swoimi dziećmi za granicą, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, każde dziecko musi realizować obowiązek szkolny (przedszkolny). Obowiązek szkolny (przedszkolny) może być spełniony również przez uczęszczanie do szkoły (przedszkola) za granicą.

Z tym obowiązkiem jest również związany obowiązek rodzica względem szkoły (przedszkola), pod które dziecko podlega w Polsce (wynikające z miejsca zameldowania).

Nie wywiązanie się rodzica z obowiązków może skutkować karami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka (jest zameldowane), o realizacji obowiązku szkolnego.

Proszę wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do szkoły za granicą, o poinformowanie o tym fakcie naszej szkoły.

W tym celu proszę napisać maila na adres sekretariat@spsmegorzow.pl, odeślemy druk do wypełnienia. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych.

W przypadku braku informacji, będziemy wysyłać pisma polecone na adresy zameldowania dzieci, a następnie informować Urząd Miejski o niespełnianiu obowiązku szkolnego.

Kilka dodatkowych informacji:

  • art. 31 ust. 4 – Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
  • art. 31 ust. 5 – Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  • Zgodnie z art. 35 ust. 2 – obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
  • Zgodnie z art. 36 ust. 8 – obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.
  • Obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły za granicą

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie